Solpaneler på ett hus i Stockholms skärgård

Sälj din solel - bli mikroproducent

SOLCELLSGUIDE

Innehåll

 1. Hur går det till att sälja överskottsel?
 2. Så blir du mikroproducent
 3. Elcertifikat


Sälja solel

Varje år producerar dina solceller solel som du inte använder men som du kan tjäna pengar på. Det kallas överskottsel och det är den elen du som mikroproducent kan sälja till elhandelsbolag som sedan matar ut den på elnätet för andra att använda. Kanske din granne, kanske dina vänner. Det blir en inkomst för dig under sommarmånaderna som kan täcka upp för elkostnaden under vintern och göra dig självförsörjande på solel.


Hur går det till att sälja överskottsel?

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla vissa krav. Börja med att kontakta ditt elnätsbolag och anmäl att du producerar förnybar el. Efter det behöver du ansluta din produktion till elnätet (detta är kostnadsfritt). Ditt elbolag hjälper dig med ett produktionsavtal och ett så kallat inmatningsabonnemang (nätavtal) vilket gör att du har möjlighet att mata ut överskottsel på elnätet. När avtalen är på plats är du redo att sälja din egenproducerade el.

Skatteverket har gjort en checklista för vad som gäller för att få sälja överskottsel som mikroproducent:

 • Du har solceller som producerar el.
 • Du producerar mer el än vad du gör av med.
 • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
 • Din huvudsäkring på högst 63 A.
 • Din inmatningseffekt på högst 43,5 kW.
 • Du är ansluten till ett elnät.
 • Ditt uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.


Vid prissättning av överskottsel så utgår elbolag i regel från Nord Pools spotpris i ditt elområde. Spotpris är det pris som elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket förändras varje timme. Priset för överskottsel brukar i regel ligga runt spotpris plus 25–50 öre/kWh (inkl moms). Flera elbolag premierar mindre producenter och betalar därmed ett högre pris för överskottsel om du har en liten anläggning. Detta för att stötta mikroproducenter och öka intresset bland privatpersoner att producera sin egen el.

Huruvida du behöver betala moms eller inte beror på hur mycket överskottsel du säljer per år. Om du säljer överskottsel för mer än 30 000 kr per år behöver du vara momsregistrerad och betala moms. Ligger du under 30 000 kr behöver du inte betala moms.


Så blir du mikroproducent

Mikroproducenter är privatpersoner eller mindre företag som själva, i anslutning till sin fastighet, producerar förnybar el, via t.ex. solpaneler. Som mikroproducent har du även rätt att koppla upp dig på elnätet och sälja den el som hushållet inte gör åt med, så kallad överskottsel. Du blir även befriad från energiskatt som annars brukar ligga på 0,5 öre per kWh på den egen använda elen.

Som mikroproducent av solel får du dessutom en skattereduktion på ytterligare 60 öre per kWh på all el som du inte använder själv. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre och på all överskottsel som säljs. Beloppet hittar du förifyllt i din nästkommande inkomstdeklaration.

Om du t.ex. producerar 11 000 kWh men endast konsumerar 7 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4000*0,6 = 2 400 kr.Enligt ellagen behöver du uppfylla punkterna här nedan för att klassas som en mikroproducent av solel:

 • Ha solceller med en effekt på max 43,5 kW.
 • Ha en huvudsäkring som inte överstiger 63 Ampere.


Frågar du Skatteverket så behöver du uppfylla följande punkter för att räknas som mikroproducent och därmed ha rätt till ett skatteavdrag:

 • Ha en huvudsäkring som inte överstiger 100 Ampere
 • Mata in högst 30 000 kWh på elnätet per kalenderår.


Här finns mer information om Skatteverkets regler för mikroproduktion av förnybar el.

Första steget mot att bli en mikroproducent av solel är att investera i solceller. Ta en närmare titt på vårt utbud och fördelarna med att producera sin egen el - året om! Våra experter hjälper dig hela vägen, från smakråd till färdig installation. Läs mer om solceller.

Solel - beskrivande bild av hur det fungerar


Elcertifikat

Elcertifikat är ett statligt subventionsstöd för producenter av förnybar energi. Syftet är att det ska främja utbyggnaden av förnybar energi i samhället och öka mängden el som produceras via solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Producenter av förnybar energi tilldelas ett elcertifikat, medan producenter av icke-förnybar energi istället är kvotpliktiga och måste köpa elcertifikat för att täcka upp för sin produktion av ”oren el”.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el har solelproducenter rätt till ett elcertifikat. Elcertifikatet ger på så sätt en extra intäkt utöver den vanliga elförsäljningen. Eftersom priset på elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan kan priset variera på marknaden. Vi på Svea Solar brukar säga att värdet på elcertifikat i regel brukar ligga runt 10 öre/kWh.

Värt att nämna är att produktionen av förnybar energi har haft en kraftig ökning sedan systemet infördes. Det har i sin tur inneburit att fler certifikat har utfärdats. Så nu när tillgången av elcertifikat ökat har även värdet sjunkit.