Kommentarer med anledning av Elsäkerhetsverkets föreläggande

Kommentarer med anledning av Elsäkerhetsverkets föreläggande

Elsäkerhetsverket har givit Svea Solar ett föreläggande som betyder att företaget ska redovisa sitt arbete och vidtagna åtgärder kopplat till arbetsmiljö, säkra elinstallationer samt efterlevnaden av sitt egenkontrollprogram senast den 31 maj. Svea Solar avser att återkomma i tid med en redogörelse som säkrar bolagets installationstillstånd.

– Våra kunders och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet, och vi välkomnar därför Elsäkerhetsverkets efterfrågan om en redogörelse för hur vi följer våra rutiner, säger Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar.

– Elsäkerhetsverket har lyft nio av 20 000 installationer där vi har brustit i våra rutiner. Trots att det är få misstag är varje enskilt fall, ett fall för mycket, och vi tar kritiken på största allvar, säger Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar.

– Vi är trygga med att vår säkerhet är hög, men i ljuset av dessa incidenter har vi genomfört flera åtgärder. Under det senaste året har vi utsett 35 nya installationsledare med stor erfarenhet av DC-installationer, två säkerhetsexperter samt specialister inom området växelström. Vi har också förbättrat vår process för att utreda och lära oss av incidenter och misstag, säger Beatrice Fernström, Hälso- och säkerhetschef på Svea Solar.

– Gentemot kund är den största förändringen att vi infört säkerhetsronder. Detta innebär att vi gör extra stickkontroller för att säkerställa att rutinerna som finns efterföljs på våra installationer. I år har vi gjort över 350 säkerhetsronder. För att stärka säkerheten ytterligare kommer vi framåt att utvidga vårt utbildningsprogram, förtydliga ansvarsområden för alla som arbetar med elsäkerhet, kartlägga kompetenskravställningen på samtliga roller inom installation och stärka säkerhetskulturen genom att understryka att installatörer ska anmäla installationssituationer som känns osäkra, fortsätter Beatrice.

Senast 31 maj ska Svea Solar återkomma till Elsäkerhetsverket med en redogörelse om vidtagna åtgärder inom elsäkerhetsområdet, och hur bolaget säkerställer att egenkontrollprogrammen efterlevs.

– Vi har en nära dialog med alla myndigheter och jobbar mot samma mål – att skapa en trygg och säker miljö för våra anställda och kunder. Som kund kan man känna sig lugn med att vi tar det här på största allvar. Vi har gjort, och gör allt vi kan, för att åtgärda de få brister som funnits, och känner oss trygga med att svara på de frågor Elsäkerhetsverket nu har ställt till oss, avslutar Johannes Boson.

För mer information, kontakta Lisa Erkander, pressansvarig på Svea Solar

073-027 3748

lisa.erkander@sveasolar.com