Pressmeddelande: Sveriges största solcellspark återinvigs i Sjöbo

Pressmeddelande: Sveriges största solcellspark återinvigs i Sjöbo

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo återinvigs imorgon onsdag efter en större utbyggnad. Anläggningen blir återigen landets största i sitt slag och bidrar till mer närproducerad el i Sydsverige, en region som är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning.

Genom utbyggnaden går parken från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh, motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor under ett år. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare.

  • Parken växlar upp på ett sätt som inte bara ökar tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan också ger ett tillskott av närproducerad el där det behövs som mest, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerat anläggningen.

Elbristen har periodvis varit påtaglig i Sydsverige och Skåne med höga energipriser och begränsningar i industrin som följd. Bakom har bland annat legat kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet. Många röster har höjts om att situationen riskerar hämma tillväxt och utveckling i regionen.

I Skåne liksom i landet i övrigt är solkraft fortfarande ett av de mindre energislagen, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet i Sverige med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar.

Sparbanken Skåne är finansierande bank i solcellsparken utanför Sjöbo och även enskilt största slutkonsument av leveransen därifrån. Parken togs i drift 2019 och sedan dess tar banken all sin el ursprungsmärkt från anläggningen, som också fått bankens namn.

  • Det känns mycket angeläget att vara med och utveckla detta projekt. Parken är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne. Solkraft som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Detta ser vi i praktiken här i Sjöbo, i en anläggning som är uppförd på sedan tidigare obrukbar åkermark, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne.

I parkområdet strövar betande får i skuggan av solpanelerna under sommarhalvåret. Även mindre djur och insekter trivs i området, som idag är en ängsliknande mark med goda födomöjligheter för fåglar. I samband med utbyggnaden har fem storkbon satts upp i parken.

  • Just nu byggs många solcellsanläggningar i Sverige. Jag ser det bara som positivt att konkurrensen hårdnar om vilken kommun som lyckas skapa den största solcellsparken. Den snabba utbyggnadstakten behövs för att göra Sverige fossilfritt. Sedan visar Sparbanken Skånes Solcellspark att anläggningarna inte bara kan samexistera med naturen utan till och med gynna lokalt växt- och djurliv, säger Erik Martinson på Svea Solar.

Om Sparbanken Skånes Solcellspark

Anläggningen byggdes 2019 som landets största solcellspark i sitt slag. Utbyggnaden under sommar och höst 2021 innebär att kapaciteten utökas från 6 GWh till 19 GWh/år. Totalt har anläggningen över 40 000 solpaneler på 25 hektar mark. Bakom uppförandet står Svea Solar och Sparbanken Skåne i samarbete med privata entreprenörer och investerare.

Om livet i parken

Sparbanken Skånes Solcellspark är uppförd på obrukbar åkerjord, men det är en miljö som visat sig gynnsam för både växter och djur. På somrarna har betande får skugga under solpanelerna och tillgång till gräs som inte torkat under solen. Förutsättningarna för biologisk mångfald har ökat, enligt en rapport från konsultföretaget Ekoll (2019). Floran består av bland annat kärringtand, blåmonke, syror och fibblor. Området har också bidragit till ökade skydds- och födomöjligheter för grodor och fåglar. I samband med utbyggnaden 2021 har fem storkbon satts upp i solcellsparken.

Om Svea Solar

Svea Solar är Sveriges största solpanelsinstallatör. Som ett av de ledande bolagen i Europa inom solenergi erbjuder Svea Solar en helhetslösning för 100 procent fossilfri energi med solcellssystem, smart elavtal, batterier, och elbilsladdare. Svea Solar har verksamhet i Sverige, Spanien, Tyskland, Belgien och Nederländerna.

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.