1 500 lokalpolitiker oroade: Höga elpriser skadar det lokala näringslivet

1 500 lokalpolitiker oroade: Höga elpriser skadar det lokala näringslivet

En ny enkätundersökning visar att solenergi är det mest populära energislaget bland Sveriges region- och kommunpolitiker, trots att solenergi idag endast står för drygt 1 procent av Sveriges energiförsörjning. Samtidigt uppger en stor majoritet av politikerna att de är oroliga över att höga elpriser ska påverka det lokala näringslivet negativt.

Intresset för solenergi har ökat kraftigt i Sverige. Under förra året installerades 55 000 nätanslutna anläggningar, en ökning med 50 procent jämfört med 2021. För att undersöka lokalpolitikernas syn på utbyggnaden av solenergi har Svea Solar skickat ut en enkät till 1 937 kommun- och regionpolitiker, från Norrbotten till Skåne. 

Resultatet visar bland annat att en majoritet av lokalpolitikerna anser att solenergi är en viktig energikälla för att möta det framtida energibehovet. Detta är i linje med det ökade intresset bland privatpersoner att bli mer självförsörjande på energi, både som en reaktion på höga elpriser och med hänsyn till klimatförändringarna.

– Som Sveriges ledande aktör har vi märkt av det kraftigt ökade intresset för solenergi bland företag och privatpersoner, inte minst med tanke på de senaste årets höga elpriser och klimatförändringarna. Solenergi är nyckeln till en hållbar och ren energiframtid, och det är uppmuntrande att se lokalpolitikers vilja att engagera sig i att främja dess utveckling. För att uppnå en energimix som är mer hållbar och diversifierad behöver vi ha politikerna med oss och fortsätta att öka investeringarna i solenergi och andra förnybara energikällor, säger Erik Martinson, vd och medgrundare på Svea Solar. 

Enkätresultaten visar även att en majoritet, mer än 80 procent, av kommun- och regionspolitikerna är oroliga över höga elpriser och dess potentiella negativa påverkan på det lokala näringslivet.

– För att verkligen tackla höga elpriser och skydda både privatpersoner och företag från de negativa effekterna, är det avgörande att öka investeringarna i solenergi. En normalstor solpark kan exempelvis producera lika mycket el som hundratals villor gör av med på ett år, med andra ord är det ett utmärkt sätt att öka energiproduktionen både lokalt och nationellt, säger Erik Martinson.

Om undersökningen:  

Syftet med enkäten är att få en bättre bild av hur Sveriges kommuner och regioner ser på utbyggnaden av solenergi mot bakgrund av det stora energibehovet i landet. Enkäten skickades ut mailledes till samtliga kommun- och regionpolitiker i Sverige, totalt svarade 1937 politiker. Enkäten riktad till kommunpolitiker fick 1680 svar, enkäten till regionpolitiker fick 257 svar. Totalt ställdes 8 frågor som var lika för respektive enkät, med undantag för fråga 4 och 5.

Svarsperioden pågick mellan den 28 november 2022 och den 9 januari 2023. Tre påminnelser skickades ut. Enkäten skickades ut av Archons Technology på uppdrag av Svea Solar. Läs en mer detaljerad metodbeskrivning.