Aktuellt om Elsäkerhetsverkets föreläggande

Aktuellt om Elsäkerhetsverkets föreläggande

Elsäkerhetsverket har nu godtagit de svar som Svea Solar ombads återkomma med angående arbetsmiljö och elsäkerhet. Det är glädjande att myndigheten uppmärksammat alla de åtgärder vi gjort. Som största aktör vill vi göra mer än att klara av de krav som ställs, vi ska vara ledande i att utveckla säkerhetsstandarden inom solenergi.


Vad är det som hänt?
I slutet av maj fick Svea Solar ett föreläggande av Elsäkerhetsverket, där vi ombads återkomma med information om åtgärder angående vår arbetsmiljö och vårt arbete med säkra elinstallationer. Bakgrunden var nio incidenter från 2019 och framåt där olika brister påtalats. Den 31 maj skickade Svea Solar in ett svar på hur vi jobbar med elsäkerhet och trygg arbetsmiljö som Elsäkerhetsverket nu godkänt.

Vad innebär det att Elsäkerhetsverket godkänt Svea Solars svar?

Det innebär att vi kan fortsätta vår verksamhet och vårt ambitiösa säkerhetsarbete utan avbrott. Vi är tacksamma över Elsäkerhetsverkets granskning, som ger oss en chans att ytterligare utveckla säkerhetsarbetet.

Hur arbetar Svea Solar med säkerhet i dag?

Vi har säkerhetsarbetet som högsta prioritet och arbetar för att höja standarden inte bara för oss själva, utan för hela branschen. Under det senaste året har vi bland annat anställt flera personer med specialistkunskaper för att sprida kunskap om elsäkerhet. Vi har också utvecklat rutiner för hur tillbud och olyckor rapporteras och infört så kallade säkerhetsronder, där vi gör extra stickkontroller för att säkerställa att våra säkerhetsrutiner efterföljs. I år har vi gjort över 350 säkerhetsronder. Vi har också ett fysiskt träningscenter där medarbetare kan träna på säkerhet, något som få andra solenergibolag har.

Vilka ytterligare steg kommer att tas? 

För att ytterligare utveckla säkerhetsarbetet och säkerställa att våra rutiner efterlevs kommer vi utöka vårt utbildningsprogram, förtydliga ansvarsområden för alla som arbetar med elsäkerhet, kartlägga kompetenskravställningen på samtliga roller inom installation och stärka säkerhetskulturen ytterligare inom bolaget genom att bland annat understryka att samtliga har en del i att stoppa arbeten som känns osäkra. Dessutom har vi utsett 35 säkerhetsansvariga inom vår installationsorganisation med stor erfarenhet av säkra installationer som ska övervaka så att rutinerna efterlevs.

Har du några frågor? 

Vill du veta mer om vårt säkerhetsarbete eller din solcellsanläggning, läs mer här eller hör av dig till vår kundservice på 010-171 26 40 så svarar vi på dina frågor.