Om Elsäkerhetsverkets föreläggande och medias rapportering

24.05.2023
Svea Solar logo

Elsäkerhetsverket har givit Svea Solar ett föreläggande som betyder att vi ska redovisa vårt arbete med arbetsmiljö och säkra elinstallationer vilket media också rapporterat om.

– Våra kunders och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet, och som kund kan man känna sig lugn med att vi tar det här på största allvar. Vi välkomnar Elsäkerhetsverkets förfrågan om en redogörelse för hur vi följer våra rutiner och är trygga med att vi kan ge svar på deras frågor, säger Johannes Boson, Sverigechef på Svea Solar.

Vad är det som hänt?
Svea Renewable Solar har fått ett förleäggande från Elsäkerhetsverket, där vi ombeds redogöra för vårt arbete med elinstallationer och hur vi efterlever vårt egenkontrollprogram. Bakgrunden är nio incidenter som sträcker sig tillbaka till 2019. Det ska ställas i relation till att vi sedan vi startade vår verksamhet har utfört ungefär 20 000 solcellsinstallationer. Med det sagt är varje enskild incident en för mycket och vi tar Elsäkerhetsverkets synpunkter på största allvar.

Vad händer nu?
Senast 31 maj ska vi återkomma till Elsäkerhetsverket med en redogörelse om vidtagna åtgärder inom elsäkerhetsområdet och hur vi efterlever våra rutiner. Vi har en nära och tät dialog med myndigheterna och jobbar mot samma mål – att skapa en trygg och säker miljö för våra anställda och kunder. Vi har gjort, och gör allt vi kan, för att åtgärda de få brister som funnits. Vi också är trygga med att vi kommer ge Elsäkerhetsverket svar på deras frågor.

Hur påverkar det här mig som är kund hos Svea Solar?
Vi förstår om kunder är oroliga, men som kund kan man känna sig lugn med att vi tar det här på största allvar och att säkerhet är väldigt viktigt för oss. Har du en solcellsanläggning från oss kan du vara trygg i att den lever upp till en hög säkerhetsstandard. Är du orolig får du gärna höra av dig till kundservice. 

Hur arbetar Svea Solar med säkerhet i dag?
Vi har säkerhetsarbetet som högsta prioritet och arbetar för att höja standarden inte bara för oss själva, utan för hela branschen. Under det senaste året har vi bland annat anställt flera personer med specialistkunskaper för att sprida kunskap om elsäkerhet. Vi har också utvecklat rutiner för hur tillbud och olyckor rapporteras och infört så kallade säkerhetsronder, där vi gör extra stickkontroller för att säkerställa att våra säkerhetsrutiner efterföljs. I år har vi gjort över 350 säkerhetsronder. Vi har också ett fysiskt träningscenter där medarbetare kan träna på säkerhet, något som få andra solenergibolag har.

Vad kommer ni att göra mer?
Vi har idag goda rutiner på plats, vilket Elsäkerhetsverket själva konstaterar. För att ytterligare utveckla säkerhetsarbetet och säkerställa att våra rutiner efterlevs kommer vi utöka vårt utbildningsprogram, förtydliga ansvarsområden för alla som arbetar med elsäkerhet, kartlägga kompetenskravställningen på samtliga roller inom installation och stärka säkerhetskulturen ytterligare inom bolaget genom att bland annat understryka att samtliga har en del i att stoppa arbeten som känns osäkra. Dessutom har vi utsett 35 säkerhetsansvariga inom vår installationsorganisation med stor erfarenhet av säkra installationer som ska övervaka så att rutinerna efterlevs.

Varför har just Svea Solar fått detta föreläggande?
I slutänden är det myndigheten själv som bestämmer detta. Som branschledande inom solenergi är det däremot naturligt att vårt arbete genomlyses. Vi är också noggranna med att rapportera in de incidenter som sker till berörda myndigheter.

För mer information, kontakta: 

Lisa Erkander, pressansvarig på Svea Solar 
073-027 3748
lisa.erkander@sveasolar..com